Podmínky použití obrázků a textů

  1. V případě, že můj text či jiný zaslaný materiál (povídka, článek, obrázek, fotografie, recenze) bude zveřejněn v tištěném Armigerském sborníku, v tištěném Fujoshi magazínu (či jejich elektronických verzích), souhlasím s tím, že mi nebude poskytnuta žádná autorská odměna, pokud nebude dohodnuto jinak. Souhlas k užití v rámci výše uvedených tiskovin je odesílatelem poskytován bezúplatně.
  2. Zasláním obrázků nebo textu potvrzuji, že:
    • jsem autorem dodaných obrázků (fotografií), textu a že jsou původní,
    • zveřejněním dodaného materiálu (povídka, článek, obrázek, fotografie, recenze, či jiný text) ve výše uvedených tiskovinách nevznikne nakladatelství Eva Skopalová – Armiger, žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na fotografii, obrázku či v textu zobrazeny, uvedeny,
    • zveřejněním fotografií, obrázků (textu) v Armigerském sborníku či magazínu Fujoshi, nebo v jiných médiích nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.
  3. Pro případ, kdy nakladatelství Eva Skopalová – Armiger fotografii, obrázek (text) užije, uděluji nakladatelství Eva Skopalová – Armiger, nevýhradní licenci k užití této fotografie, obrázku (textu) ke všem způsobům jejich užití, včetně využití v reklamě na Armigerský sborník a Fujoshi magazín a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Beru na vědomí, že nemám právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití obrázků (textu) je nakladatelství Eva Skopalová – Armiger oprávněno užít obrázek (text) vcelku nebo jejich část, nejen v jejich původní podobě (tj. v jaké byly odevzdány), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého jejich úpravou a jinou jejich změnou, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je nakladatelství Eva Skopalová – Armiger oprávněno dílo (obrázek či text) upravovat a jinak měnit.
  4. nakladatelství Eva Skopalová – Armiger si vyhrazuje právo (nikoliv povinnost) zaslané materiály (ne)zveřejnit.