Stanovy spolku

Fujoshi, z. s. Stanovy spolku

Čl. I Název a sídlo

 Fujoshi, z. s., (dále jen „spolek“) má své sídlo v Hluku, na adrese Slovácká 1242, PSČ 687 25. Anglický ekvivalent jména spolku: Fujoshi.

Čl. II Zakladatelé

Zakladatelé spolku (kmenoví členové) jsou:
 • Eva Skopalová (zastává funkci předsedy)
 • Dana Procházková (zastává funkci místopředsedy)
 • Renáta Rybárová

Čl. III Účel spolku

Spolek sdružuje osoby se zájmem o japonský fenomén fujoshi/fudanshi, žánr yaoi a shōnen-ai ve všech jejich formách.  Jedná se zpravidla o ženy, mající zálibu v romancích a vztazích mezi muži.
 1. Spolek vzniká za tímto účelem:
  • pořádá setkání svých členů a příznivců,
  • vydává vlastní tiskoviny a provozuje internetový portál za účelem vzájemné informovanosti členů a propagace vlastní činnosti,
  • obstarává, hospodaří a poskytuje propagační a reklamní předměty, související s cílem spolku,
  • spolupracuje s obdobnými spolky, kluby a jinými organizacemi v České republice a v zahraničí s podobným zaměřením a předmětem činnosti,
  • shromažďuje dary a příspěvky od organizací či jednotlivců na vlastní činnost. Tyto dary a příspěvky může také použít na výše uvedené účely,
  • pro dosažení hlavního účelu může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel podpora hlavní činnosti. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona. Zisk z této činnosti je možno využít pouze pro potřeby spolku.
 2. Mezi cíle spolku také patří:
  • zvyšování povědomí o fujoshi/fudanshi a žárnu yaoi a shōnen-ai,
  • podpora tolerance k homosexuální komunitě.
  Veškerá činnost spolku je založena na společném zájmu členů o žánr yaoi a shōnen-ai, fujoshi a  fudanshi, má ryze nepolitický a nevýdělečný charakter.

Čl. IV Členství

 1. Členem spolku může být osoba ženského i mužského pohlaví, starší 18 let nebo též právnická osoba. Členem spolku může být i osoba ze zahraničí. Členství vzniká na základě registrace prostřednictvím webového formuláře. Registrace schvaluje vedení spolku na základě údajů, které zájemce o členství poskytne. Způsob registrace upravují směrnice spolku.
 2. Členství ve spolku může mít tři formy:
Kmenový člen Práva:
 • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • volit a být volen do vedení spolku,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
 • účastnit se činnosti spolku, zvláště akcí pořádaných spolkem.
Povinnosti:
 • dodržovat stanovy a další směrnice spolku,
 • aktivně se podílet na organizačních činnostech a úsilí nutném k dosažení cílů spolku,
 • platit členské příspěvky, ve výši schválené členskou schůzí,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
Člen Práva:
 • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • volit a být volen do vedení spolku
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
 • účastnit se činnosti spolku, zvláště akcí pořádaných spolkem.
Povinnosti:
 • dodržovat stanovy a další směrnice spolku,
 • platit členské příspěvky, ve výši schválené členskou schůzí,
 • aktivně se podílet na organizačních činnostech a úsilí nutném k dosažení cílů spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
Příznivce Práva:
 • písemně předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku. Tyto návrhy je vedení spolku povinno předložit k projednání na nejbližší členské schůzi a následně informovat příznivce o výsledku projednání jeho návrhu,
 • mohou se účastnit aktivit spolku, s výjimkou akcí, které jsou určeny výhradně pro členy.
Povinnosti:
 • dodržovat stanovy a další směrnice spolku,
 • platit členské příspěvky, ve výši poloviny příspěvku kmenového člena ročně,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
Čestný člen Čestný člen nemá žádné povinnosti a má právo písemně předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku. Tyto návrhy je vedení spolku povinno předložit k projednání na nejbližší členské schůzi a následně informovat příznivce o výsledku projednání jeho návrhu. Navíc má právo účastnit se členských schůzí spolku s hlasem poradním. Kmenovým členem spolku se může stát i osoba, která spolek nezakládala, pokud se na tom jednohlasně shodnou všichni kmenoví členové. Členství ve spolku zaniká:
 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
 2. úmrtím člena, přičemž z členství nevyplývají žádná dědická práva,
 3. zánikem spolku,
 4. vyloučením člena vedením spolku, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, nebo opakovaně i přes písemné napomenutí se strany orgánů spolku porušuje tyto stanovy, případně další směrnice spolku,
 5. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem,
 6. vyloučení člena rozhoduje vedení spolku.

Čl. V Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: členská schůze, vedení spolku a kontrolní orgán.

Čl. VI Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  • volí vedení spolku a odvolává jej,
  • stanovuje výši členského příspěvku,
  • volí členy kontrolního orgánu,
  • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  • rozhoduje o zániku spolku,
  • členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 2. Zasedání členské schůze je svoláváno vedením spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Vedení spolku je povinno svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá vedení spolku členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá vedení spolku členům spolku návrhy materiálů, které je povinno předložit ke schválení.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku (mající právo hlasovat). Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
 4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
 6. K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí členské schůze je nutný souhlas minimálně 3/4 přítomných kmenových členů.

Čl. VII Vedení spolku

 1. Vedení spolku je výkonným orgánem a statutárním představitelem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáním členské schůze.
 2. Vedení spolku tvoří:
  • nejméně dva volení členové – předseda a místopředseda
  • libovolný počet jmenovaných členů vedení.
 3. Předseda a místopředseda jsou volení členskou schůzí na dobu 5 let. Ujímají se funkce následující den po dni volby. Předseda stojí v čele vedení spolku. Místopředseda zastupuje předsedu v případech, kdy je předsedovi znemožněno vykonávat svoji funkci, např. z důvodu nemoci.
 4. Volení členové vedení spolku jsou voleni přímo členskou schůzí. Jmenovaní členové vedení jsou v případě potřeby jmenováni volenými členy vedení spolku. Každý ze jmenovaných členů vedení má jmenovacím listem určeno, do jaké funkce a na jaké období je jmenován.
Způsob volby členů vedení spolku a jmenování dalších členů vedení dále upravují vnitřní směrnice spolku.
 1. Volení členové vedení spolku jsou oprávnění jednat jménem spolku a zastupují spolek navenek při jednání s jinými organizacemi a institucemi. Také jsou oprávnění nakládat s majetkem a spravovat bankovní účet spolku. Volení členové vedení spolku mohou při nakládání s účtem spolku jednat samostatně a v plné míře bez ohledu na funkci ve vedení.
 2. Volení členové vedení spolku jsou odpovědní členům spolku a jsou povinni je informovat o hospodaření spolku.
 3. Doba jmenování jednotlivých členů vedení může být maximálně shodná s volebním obdobím volených členů vedení spolku.
 4. Vedení spolku také vede neveřejný seznam členů.

Čl. VIII. Kontrolní orgán

Členská schůze může na svém jednání zvolit kontrolní orgán. Tento kontrolní orgán kontroluje činnost a hospodaření spolku, upozorňuje vedení na formální nedostatky a předkládá členské schůzi zprávu.

Čl. IX. Hospodaření spolku

Za hospodaření spolku odpovídá vedení spolku. K zajištění běžného hospodaření jmenuje vedení spolku odpovědnou osobu, která nemusí být členem spolku. Tato osoba se stává jmenovaným členem vedení. Příjmy spolku tvoří příspěvky členů, dary, dotace určené na zajištění činnosti spolku. Spolek může mít i příjmy z doplňkové vedlejší činnosti, jako například umístění reklamy v místě pořádání akce či na webu spolku. Tyto doplňkové příjmy spolku jsou vždy použity na kofinancování nákladů vzniklých v souvislosti s posláním a činností spolku definovaných v článku 2 těchto stanov. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou i fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Spolek nesmí v rámci hospodaření požádat o půjčku nebo jakýkoliv druh úvěrového produktu od bankovní i nebankovních společností nebo fyzických osob. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů a činností spolku uvedených v článku 2 těchto stanov.

Čl. X Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě rozhodnutí členské schůze o zániku spolku musí být vypořádány všechny závazky spolku. Poté bude likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. V případě, že takováto právnická osoba nebude k dispozici, bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy rovným dílem.   V Hluku dne 1. 8. 2016